Aprūpinimas vadovėliais

Vadovėliais visų klasių mokiniai aprūpinami nemokamai (iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimas, 2011 m. kovo 17 d.)

Vadovėliais aprūpinami mokiniai, dalyko mokytojams grąžinę praėjusių mokslo metų vadovėlius. Mokinys, negrąžinęs bent vieno vadovėlio, kitais mokslo metais to dalyko vadovėliu neaprūpinamas. Apie tai dalyko mokytojas informuoja mokinio klasės vadovą, o šis - mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) iki rugsėjo 1 d. (gimnazijos bibliotekos taisyklės)

Už pamestus, sugadintus vadovėlius mokinys (jo tėvai (globėjai, rūpintojai)) privalo atlyginti kitu nauju to dalyko vadovėliu (gimnazijos bibliotekos taisyklės, mokymo sutartis).

Mokiniui, išvykstančiam iš gimnazijos (taip pat baigusiam gimnazijos pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą), atitinkami dokumentai išduodami tik atsiskaičius su biblioteka, grąžinus visų dalykų mokytojams vadovėlius (mokytojų tarybos posėdžio 2015 m. rugpjūčio 26 d. protokolinis nutarimas (protokolas Nr.V5-8))

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 11.55 – 12.40
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40