Ugdymo organizavimas

2022-2023 m. m.  ugdymo proceso organizavimas (ištraukos iš ugdymo plano)

Ugdymo proceso trukmė:

 1–4 klasių mokiniams – 2022-09-01 – 2023-06-08 (175 ugdymo dienos);

 5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniams – 2022-09-01 – 2023-06-22 (185 ugdymo dienos);

III gimnazijos klasių mokiniams – 2022-09-01 – 2023-06-15 (180 ugdymo dienų);

IV gimnazijos klasių mokiniams – 2022-09-01 – 2023-06-01 (170 ugdymo dienų).

Pusmečių datos: mokslo metai 1-8 ir I-IV gimnazijos klasėms skirstomi pusmečiais ir ugdymo laikotarpiai ugdymo procese per mokslo metus paskirstomi taip:

I pusmetis: 2022-09-01 – 2023-01-31;

II pusmetis: 2023-02-01– 2023-06-08 (1–4 klasėms);

                    2023-02-01 – 2023-06-22 (5–8 klasėms ir I–II gimnazijos klasėms) *;

                    2023-02-01 – 2023-06-15 (III gimnazijos klasėms)*;

                    2023-02-01 – 2023-06-01 (IV gimnazijos klasei).

* Dalyvaujant pilietinėse ar savanorystės veiklose  po pamokų 10 arba 15 val., mokslo metai baigiasi atitinkamai 5–8 klasėms ir I–II gimnazijos klasėms 2022-06-21 arba 2022-06-20, III gimnazijos klasėms – 2022-06-14 arba 2022-06-13

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

2022-12-27  

2023-02-13

2023-01-06

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros

2023-06-09 (1– 4 klasių  mokiniams)

2023-06-23 (5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams)

2023-06-16 (III gimnazijos klasių mokiniams)

2023-08-31

2023-08-31

2023-08-31

Pamokos vyksta viena pamaina. Pamokos pradedamos  8 valandą.

Pamokų laikas:

1 pamoka: 8.00 – 8.45

2 pamoka: 8.55 – 9.40

3 pamoka: 9.50 – 10.35 (pietų pertrauka 1-2 klasių mokiniams)

4 pamoka: 10.50 – 11.35 (pietų pertrauka 3-4 klasių mokiniams, darbuotojams)

5 pamoka: 11.55 – 12.40 (pietų pertrauka 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniams, darbuotojams)

6 pamoka: 13.10 – 13.55

7 pamoka: 14.05 – 14.50

8 pamoka: 14.55 – 15.40

Privalomai pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai: privalomai pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai: 1–4 klasių mokiniams skiriama 14 ugdymo dienų, 5–8 ir I–III gimnazijos klasių mokiniams skiriama 14 ugdymo dienų, IV gimnazijos klasių mokiniams – 5 dienos per mokslo metus:

Eil. Nr.

Pažintinė kultūrinė veikla

Klasės

Data/ dienų skaičius/savaitės diena

1–4 kl.

58, IIII gimn. kl.

IV gimn. kl.

1.

Mokslo metų pradžios šventė

rugsėjo 1 d. (K)

2.

Kalėdinis renginys

gruodžio 1922 d. (1 d.)

gruodžio 22 d. (K)

3.

Karjeros ugdymo diena

spalio 28 (Pn)

4.

Patyriminio mokymo dienos 18 klasių mokiniams, projektinio darbo dienos IIII gimnazijos klasių mokiniams

5 dienos per mokslo metus:

 • lapkričio 14 d. (P) atradimų diena
 • vasario 1 d. (A)

sveikatos ugdymo diena

 •  balandžio 5 d. (T)

 integruoto ugdymo diena

 •     gegužės  12, 15 d. (Pt, P)integruoto ugdymo dienos

5 dienos per mokslo metus:

 • lapkričio 14 (P)
 • vasario 1d. (A)
 • balandžio 5 d. (T)
 • gegužės 12, 15 (Pt, P)

5.

Klasės vadovo veikla

5 dienos per mokslo metus:

 •  rugsėjo 2 d. (Pn)
 • kultūros paso programos įgyvendinimas (2 d.)
 • birželio 67 d. (A, T)

5 dienos per mokslo metus:

 • rugsėjo 2 d. (Pt)
 • kultūros paso programos įgyvendinimas (2 d.)
 • birželio 2021 d.(5-8, I-II gimn. kl.)
 • birželio 1314 d. (III gimn. kl.)

1 diena per mokslo metus:

 • rugsėjo 2 d. (Pt);

 

6.

Mokslo metų pabaigos renginiai

birželio 8 d. (K)

58, III gimn. kl. mok. birželio 22 d. (K);

III gimn. kl. – birželio 15 d. (K)

Birželio 1 d. (K)

(paskutiniojo skambučio šventė)

Pastabos:

 1. Patyriminio mokymo dienomis  IV gimnazijos klasių mokiniams – savarankiško mokymosi dienos, mokytojai iš anksto skiria užduotis, trumpalaikius projektus arba vietoje jų gali būti vykdomi bandomieji egzaminai.
 2. Gimnazijoje vykdomų PUPP ir VBE metu 58, IIV gimn. klasių mokiniams pamokos vyksta nuotoliniu būdu. 14 kl. mokiniams PUPP vykdymo metu vyksta pamokos kontaktiniu būdu

Gimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas ir informavimas.

 • Tėvai sistemingai informuojami apie vaikų būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, lankomumą ir elgesį. Informavimo būdai (informacija elektronini paštu, per elektroninį dienyną, sms žinute, skambučiu) aptariami klasės tėvų susirinkimuose ir sprendimai priimami bendru sutarimu.
 • Kartą per mokslo metus (2023 m. sausio 12 d.) visų klasių mokinių tėvams organizuojama atvirų durų diena, kurios metu jie dėl savo vaiko mokymo (-si) gali gauti individualias  konsultacijas.
 • 2023 m. sausio mėnesį po žiemos atostogų savaitę individualiems susitikimams kviečiami ugdymosi problemų turinčių, pažangos nedarančių mokinių tėvai.

Mokinių atleidimas nuo atskirų dalykų mokymosi:

 • 1–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai, baigę neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas (dailės, choreografijos, muzikos, sporto ar meno mokyklas) arba jas lankantys, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų. Kai tos pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmos arba paskutinės, už mokinių saugumą atsako patys tėvai. Siekiant garantuoti ugdytinių saugumą, mokiniai, kuriems muzikos, dailės dalykų pamokos tvarkaraštyje nėra pirmos ar paskutinės, gali būti atleidžiami nuo pamokų, bet jie užsiima kita veikla (namų darbų ruoša, skaitymas ar pan.) tame kabinete, kuriame vyksta pamoka klasei, Gimnazijos skaitykloje-bibliotekoje fizinio ugdymo pamokų metu (5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniai). Atleisti 1 – 4 klasių mokiniai užsiima kita veikla tame kabinete (sporto salėje), kuriame vyksta pamoka klasei.
 • Dėl atleidimo nuo užsiėmimų, 1–8 ir I–II gimnazijos klasių mokinių tėvai, III–IV gimnazijos klasių mokiniai Gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 16 d. pateikia (pakartotinai – nuo sausio 16 d. iki sausio 31 d.):
 • prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų. Prašyme tėvai įsipareigoja užtikrinti mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu. Prašymas raštiškai suderinamas su atitinkamo dalyko mokytojais, pagal poreikį aptariamos atsiskaitymo formos už kiekvieną pusmetį;
 • pažymą, patvirtinančią apie atitinkamos neformaliojo vaikų švietimo įstaigos lankymą, arba pažymėjimo, liudijančio apie šių įstaigų baigimą, kopiją;
 • pagal poreikį raštiškai suderintą su dalyko mokytoju atsiskaitymų grafiką. Dalyko mokytojas savarankiškai priima sprendimą ar neformaliojo vaikų švietimo mokyklos baigiamąjį įvertinimą užskaityti kaip dalyko vertinimą, ar šiose įstaigose gautus pažymius konvertuoti į 10 balų sistemą 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, o pradinių klasių vertinti įrašu „aukštesnysis lygis“.
 • Mokiniai, atleisti nuo visų atitinkamo dalyko pamokų, atsiskaito dalyko mokytojui ne mažiau kaip du kartus per pusmetį, dalyvaudami pamokoje su savo klase. Mokiniui, kuris be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, Gimnazijos direktoriaus įsakymu nurodoma toliau lankyti to dalyko pamokas.
 • Mokiniui, kuris yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius metus nugalėtojas, pačiam pageidaujant, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo atitinkamo dalyko pamokų lankymo, įvertinant dalyko žinias 10 balų.
 •  5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos pamokų. Pasiekimai įvertinami 10 balų. Atskirais atvejais (pvz. sportuojama itin intensyviai), suderinus su dalyko mokytoju ir Gimnazijos direktoriumi, dėl atleidimo nuo pamokų priimamas atskiras sprendimas. III–IV gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų  švietimo įstaigas, atleidžiami  nuo fizinio ugdymo pamokų, raštiškai suderinus su dalyko mokytoju nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką.
 •  Mokiniui išvykstant mokytis sanatorijos mokykloje ar stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, tėvai Gimnazijos direktoriui pateikia gydytojo siuntimo kopiją ir prašymą dėl išvykimo gydytis. Laikinas mokinio išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 • IV gimnazijos klasės mokiniui, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą, laikant: pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu; tarptautinį II laipsnio vokiečių kalbos diplomo egzaminą.

Mokymosi pagalba mokiniui:

 • Gimnazijoje identifikuojami galimi probleminiai atvejai, numatoma sisteminė mokymosi ir švietimo pagalba:

- Gimnazijoje nuolat stebimas kiekvieno mokinio mokymosi procesas, siekiant laiku pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis;

- mokiniui kylančius mokymosi sunkumus pirmiausiai identifikuoja ir mokymosi pagalbą jam suteikia dalyko mokytojas;

 • apie mokinio mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis dalyko mokytojas elektroniniame dienyne ar asmeniškai privalo informuoti klasės vadovą ne vėliau kaip iki lapkričio paskutiniosios savaitės (II pusmetyje – iki balandžio I savaitės pabaigos), taip pat ir analizuojant preliminarius pusmečio įvertinimus, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki pusmečio pabaigos, ypatingą dėmesį skiriant mokiniams, iš preliminarių pusmečio pažymių turintiems nepatenkinamus įvertinimus;
 •  klasės vadovas, išsiaiškinęs situaciją, pagal poreikį informuoja klasių grupę kuruojantį Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris, jei reikia, pasitelkęs pagalbos mokiniui specialistus, aiškinasi mokinio nepažangos priežastis, žemų mokymosi pasiekimų ir kitas problemas kartu su mokinio tėvais siūlo aptarti Vaiko gerovės komisijoje;
 • klasės vadovas informuoja atitinkamą klasių grupę kuruojantį Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie pagalbos reikalaujančius, mokymosi sunkumų ir galimai kitų problemų turinčius mokinius, kurių tėvai nedalyvauja tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienose, vengia kontakto su ugdančiais mokytojais. Gimnazijos direktorius raštu kviečia tokių mokinių tėvus  dalyvauti tėvų susirinkimuose, pokalbiuose su mokytojais ar pagalbos vaikui specialistais;
 • jei dalyko mokymą tęsia kitas mokytojas, jam visą reikalingą informaciją iki rugsėjo 15 d. perduoda ankstesniais mokslo metais klasę mokęs mokytojas;
 •  analizuojami vokiečių kalbos, anglų kalbos metinių kontrolinių darbų rezultatai, koreguojant ilgalaikius planus, atsiskaitomųjų darbų užduotis, konsultacijų pasiūlą ar kitaip sprendžiant iškilusias problemas;
 • identifikavus problemas mokiniams rekomenduojamos ilgalaikės, atskirais atvejais – trumpalaikės konsultacijos. Apie būtinumą lankyti atitinkamo dalyko konsultacijas per TAMO dienyną ar laišku informuojami mokinių tėvai, kurie turėtų užtikrinti mokinių dalyvavimą konsultacijose;
 •  kaip mokinių socialinė veikla I–II klasėse skatinamas pačių mokinių pagalbos kitiems mokiniams organizavimas.
 • Rugpjūčio paskutiniąją savaitę organizuojamas 4-ųjų ir 5-ųjų klasių mokytojų, pagalbos vaikui specialistų bendras susirinkimas, siekiant suteikti išsamią informaciją apie įvairaus lygmens pasiekimų mokinius, pradedančius mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 • Gimnazijoje teikiama pagalba mokiniams, ruošiant namų darbus. Skaitykloje- bibliotekoje visiems mokiniams sudaromos sąlygos atlikti namų darbų užduotis; 1–2 klasių mokiniai, lankantys pailgintos dienos grupę, namų darbų užduotis atlieka prižiūrimi mokytojo. 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai gali atlikti namų darbus savo klasės vadovo kabinete, gavę klasės vadovo sutikimą ir informavus apie tai budintį vadovą bei Gimnazijos budėtoją.

Trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos:

 • Gimnazijoje mokymosi pagalba  teikiama, skiriant trumpalaikes pagal poreikį ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustatyta Gimnazijos UP.
 • Tiek individualios, tiek grupinės trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos mokiniams:
 •  turintiems didelių mokymosi sunkumų;
 • keičiant dalyko kursą ar programą;
 • parvykus iš užsienio mokyklų;
 • gabiems, aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams (ruošiantis olimpiadoms, konkursams, atliekant kūrybinius-tiriamuosius ir brandos darbus, siekiantiems įgyti papildomų gebėjimų, pagilinti žinias ir pan.);
 • III–IV gimnazijos klasės mokiniams, kurie rinksis menų dalyko brandos egzaminą, brandos darbą, kai, nesusidarius mokinių grupei, nėra to dalyko pamokų;
 • trumpalaikės grupinės konsultacijos, sudarant ne mažesnes kaip 5 mokinių grupes (grupės gali būti sudaromos tiek iš paralelių, tiek iš gretimų klasių mokinių), skiriamos visų klasių mokiniams skiriamos po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po motyvuoto kelių iš eilės dalyko pamokų praleidimo (liga (pagrindus jos faktą), varžybos), kai mokiniams sunku savarankiškai įsisavinti dėl pateisinamos priežasties praleistą kursą;
 • individualios trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos:
 • pageidavus pačiam mokiniui, kuris dėl ligos (pagrindus jos faktą) praleido daugiau nei dvi savaites ar daugiau nei 6 dalyko pamokas;
 • tokią pagalbą mokiniui rekomendavus socialiniam pedagogui, psichologui, Vaiko gerovės komisijai, individuliai apsvarsčius Gimnazijos nelankančio ar vengiančio lankyti mokinio situaciją, siekiant sugrąžinti mokinį į švietimo sistemą;
 • konsultacijų laikas negali būti naudojamas kontrolinių ar kitų atsiskaitomųjų darbų rašymui, pakartotiniam rašymui;
 •  mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui;
 • mokytojai, teikdami mokymosi pagalbą, gali naudoti "Google Classroom" (1-4 kl.) ar "Moodle" (5-8, I-IV kl.) platformas;
 • konsultacijos fiksuojamos Gimnazijos paruoštose formose, pasirašant konsultacijoje dalyvavusiems mokiniams. Konsultacijų apskaitą pagal mokytojų pateiktą informaciją vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir besimokančių pagal bendrojo ugdymo ar pritaikytas bendrojo ugdymo programas, ugdymas:

 • Gimnazijoje mokiniams teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą pritaiko, švietimo pagalbą teikia mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio ugdymosi poreikius, Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, specialiojo pedagogo rekomendacijas.
 • Gimnazijoje, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, turimas mokymosi lėšas ir ugdymo(si) aplinką, šie mokiniai mokosi kartu su visa klase, tik dalis dalykų, kurių mokymui mokiniams reikalinga specialisto pagalba, pamokų vyksta atskirai, t.y. dirbant individualiai ar mažomis grupelėmis su specialiuoju pedagogu.
 •  Logopedinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikiama:
 • pavienio ar grupinio mokymosi forma po pamokų Gimnazijoje arba nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;
 • klasės mokytojui sutinkant, atitinkamos  klasės lietuvių kalbos (1–4 kl.) ar lietuvių kalbos ir literatūros (5–8 kl.) pamokos metu. 

Atnaujinta: 2023-04-30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40