Ugdymo organizavimas

BŪTINA ŽINOTI 2023-2024 M. M.  (iš gimnazijos ugdymo plano ):

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ:

1–4 klasių mokiniams – 2023-09-01 – 2024-06-06 (175* ugdymo dienos));

5–8, I–II klasių mokiniams – 2023-09-01 – 2024-06-20 (185* ugdymo dienos);

III klasių mokiniams – 2023-09-01 – 2024-06-13 (180* ugdymo dienų);

IV klasių mokiniams – 2023-09-01 – 2024-05-31 (170* ugdymo dienų).

* vykdomos visos dienos veiklos, mokslo metai 1–8, I–III klasių mokiniams trumpinami 3 ugdymo dienomis, IV klasių mokiniams – 2 ugdymo dienomis.

 

PUSMEČIŲ DATOS: mokslo metai 1-8 ir I-IV gimnazijos klasėms skirstomi pusmečiais ir ugdymo laikotarpiai ugdymo procese per mokslo metus paskirstomi taip:

I pusmetis: 2023-09-01 – 2024-01-31;

II pusmetis: 2024-02-01– 2024-06-06 (1–4 klasėms);

2024-02-01 – 2024-06-20 (5–8 klasėms ir I–II klasėms);

2024-02-01 – 2024-06-13 (III klasėms);

2023-02-01 – 2024-05-31 (IV klasėms)

MOKINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

 2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

2023-12-27

2024-02-19

2024-01-05

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

PAMOKŲ LAIKAS:

1 pamoka: 8.00 – 8.45;                                                                

2 pamoka: 8.55 – 9.40;

3 pamoka: 9.50 – 10.35 (pietų pertrauka 1–2 klasių mokiniams);

4 pamoka: 10.50 – 11.35 (pietų pertrauka 3–4 klasių mokiniams);

5 pamoka: 11.55 – 12.40 (pietų pertrauka 5–8, I–IV klasių mokiniams);

6 pamoka: 13.10 – 13.55;

7 pamoka:14.05 – 14.50;

8 pamoka: 14.55 – 15.40.

Pastaba. Pamokos trukmė 1 klasėse – 35 min. Pamokų pradžia sutampa.

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE KALENDORIUS (planuojamų organizuoti veiklų, renginių išdėstymas per mokslo metus). Veikloms skiriama: 1–8 ir I–III klasių mokiniams 11 ugdymo dienų, IV klasių mokiniams – 3 dienos per mokslo metus:

 

Eil. Nr.

Veikla

Klasės

Data/ dienų skaičius/savaitės diena

14 klasės

58, IIII klasės

IV klasės

1.

Mokslo metų pradžios šventė

rugsėjo 1 d. (Pn)

2.

Kalėdinis renginys

gruodžio 1922 d. (1 d.)

gruodžio 22 d. (Pn)

3.

Karjeros ugdymo diena

Data derinama pagal miesto planą (2024 m. I pusmetis, 1d.)

4.

Kultūrinė-edukacinė, pažintinė-patirtinė dalykų mokytojų organizuojama veikla

2 dienos per mokslo metus:

gegužės 30 d., birželio 3 d. (gali būti panaudotos kultūros paso programai įgyvendinti)

3 dienos per mokslo metus:

birželio 7, 10, 11 d. (gali būti panaudotos kultūros paso programai įgyvendinti)

5.

Klasės vadovo veikla

4 dienos per mokslo metus:

 •  birželio 4 d. (A) – sporto ir sveikatingumo diena,
 • visos dienos veikla/edukacinė išvyka:

           spalio 13 d. (x2),

           gegužės 31 d.  (x2)

 • birželio 5 d. (T)

3 dienos per mokslo metus:

 • visos dienos veikla/ išvyka (gali būti skirta kultūros paso programai įgyvendinti):

    spalio 13 d. (x2),

    gegužės 31 d. (x2);

 • birželio 19 d. (T; 5 – 8, I – II kl.);
 • birželio 12 d. (T; III kl.)

2 visos dienos veiklos/ išvykos (gali būti skirta kultūros paso programai įgyvendinti):

    spalio 13 d. (x2),

    gegužės 31 d. (x2)

6.

Padėkos diena

birželio 5 d. (T) (x2)

 

7.

Mokslo metų pabaigos renginiai

birželio 6 d. (K)

58, III klasės  –  birželio 20 d. (K);

III klasės – birželio 13 d. (K)

Birželio 4 d. (A)

(paskutiniojo skambučio šventė)

Pastabos:

 1. (x2) – dviguba ugdymo diena, kurios trukmė 10-14 val., trumpinanti ugdymo proceso laiką.
 2. Gimnazijoje vykdomų PUPP, VBE, III klasių mokiniams vykdomų tarpinių patikrinimų (pagal poreikį) metu 58, IIV klasių mokiniams pamokos vyksta nuotoliniu būdu. 14 kl. mokiniams PUPP ir III klasių mokiniams vykdomų tarpinių patikrinimų vykdymo metu vyksta pamokos kontaktiniu būdu, o VBE vykdymo metu – pamokos vyksta nuotoliniu būdu arba planuojama klasės vadovo veikla.

 

UGDYMO TURINYS INTENSYVINAMAS:

 • 1–4 klasėse organizuojant 2 visos dienos (10–12 val.) išvykų ir edukacinių renginių dienas (2023-10-13 ir 2024-05-31), sporto ir sveikatingumo dieną (2024-06-04) ir Padėkos dieną – bendruomenės šventę (2024-06-05);
 • 5–8, I–III klasėse organizuojant 2 visos dienos (10–14 val.) edukacines išvykas (2023-10-13 ir 2024-05-31) ir Padėkos dieną –  bendruomenės šventę (2024-06-05);
 • IV klasėse organizuojant 2 visos dienos (10–14 val.) edukacines išvykas (2023-10-13 ir 2024-05-31).

 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS IR INFORMAVIMAS.

 • Tėvai sistemingai informuojami apie vaikų būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, lankomumą ir elgesį. Informavimo būdai (informacija elektronini paštu, per elektroninį dienyną, sms žinute, skambučiu) aptariami klasės tėvų susirinkimuose ir sprendimai priimami bendru sutarimu.
 • Kartą per mokslo metus (2024 m. kovo 7 d.) mokinių tėvams organizuojama atvirų durų diena, kurios metu jie dėl savo vaiko mokymo(-si) gali gauti individualias  konsultacijas.
 • 2024 m. sausio mėnesį po žiemos atostogų savaitę individualiems susitikimams kviečiami ugdymosi problemų turinčių, pažangos nedarančių mokinių tėvai.

 

MOKINIŲ ATLEIDIMAS NUO ATSKIRŲ DALYKŲ MOKYMOSI:

 • 1–8 ir I–IV klasių mokiniai, baigę neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas (dailės, choreografijos, muzikos, sporto ar meno mokyklas) arba jas lankantys, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų: dėl atleidimo nuo užsiėmimų 1–8 ir I–II klasių mokinių tėvai, III–IV klasių mokiniai Gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 16 d. (pakartotinai – nuo sausio 16 d. iki sausio 31 d.) kartu su prašymu privalo pateikti:

1. neformaliojo vaikų švietimo įstaigos baigimo pažymėjimą arba pažymą, patvirtinančią apie atitinkamos neformaliojo vaikų švietimo įstaigos lankymą;

2. lankantys įstaigas mokiniai – dalyko mokytojui neformaliojo vaikų švietimo programą, pagal kurią mokinys mokosi, ar nuorodą į ją arba formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, pagal kurią mokosi, turinį;

3. mokytojui patvirtinus, kad pateiktos programos turinys atitinka dalyko bendrosios programos turinį iš dalies ar visiškai, mokytojas siūlo Gimnazijos vadovui atleisti mokinį nuo dalyko dalies ar visų pamokų lankymo;

4. kai pamokos, nuo kurių mokinys atleistas,  pamokų tvarkaraštyje yra pirmos arba paskutinės, už mokinių saugumą atsako patys tėvai;

5. siekiant garantuoti ugdytinių saugumą, atleisti nuo muzikos ir dailės pamokų 1–8, I–II klasių mokiniai, kuriems dalykų pamokos tvarkaraštyje nėra pirmos ar paskutinės, užsiima kita veikla (namų darbų ruoša, skaitymas ar pan.) tame kabinete, kuriame vyksta pamoka klasei. Atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų 5–8, I–II klasių mokiniai – Gimnazijos I aukšto fojė, o 1–4 klasių mokiniai užsiima kita veikla patalpoje (sporto ar aktų salėse), kurioje vyksta pamoka klasei. Mokiniams, atleistiems nuo šių dalykų pamokų gali būti siūlomi stalo žaidimai, konsultacijos (mokytojui neturint pamokos), socialinė veikla;

6. pagal poreikį su dalyko mokytoju suderinamas atsiskaitymų grafikas;

7. dalyko mokytojas savarankiškai priima sprendimą, ar neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (muzikos, dailės) baigiamąjį įvertinimą užskaityti kaip dalyko vertinimą, ar šiose įstaigose gautus pažymius 5–8, I–IV klasių mokiniams konvertuoti į 10 balų sistemą, o pradinių klasių vertinti įrašu „aukštesnysis lygis“.

8. Mokiniai, atleisti nuo visų atitinkamo dalyko pamokų, atsiskaito dalyko mokytojui ne mažiau kaip du kartus per pusmetį, dalyvaudami pamokoje su savo klase. Mokiniui, kuris be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, Gimnazijos direktoriaus įsakymu nurodoma toliau lankyti to dalyko pamokas.

 • 5–8,  I–II klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos pamokų. Pasiekimai įvertinami 10 balų. Atskirais atvejais (pvz., sportuojama itin intensyviai), suderinus su dalyko mokytoju ir Gimnazijos direktoriumi, dėl atleidimo nuo pamokų priimamas individualus sprendimas.

MOKYMOSI PAGALBA MOKINIUI:

 • Gimnazijoje identifikuojami galimi probleminiai atvejai, numatoma sisteminė mokymosi ir švietimo pagalba:

- Gimnazijoje nuolat stebimas kiekvieno mokinio mokymosi procesas, siekiant laiku pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis;

- mokiniui kylančius mokymosi sunkumus pirmiausiai identifikuoja ir mokymosi pagalbą jam suteikia dalyko mokytojas;

 • apie mokinio mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis dalyko mokytojas elektroniniame dienyne ar asmeniškai privalo informuoti klasės vadovą ne vėliau kaip iki lapkričio paskutiniosios savaitės (II pusmetyje – iki balandžio I savaitės pabaigos), taip pat ir analizuojant preliminarius pusmečio įvertinimus, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki pusmečio pabaigos, ypatingą dėmesį skiriant mokiniams, iš preliminarių pusmečio pažymių turintiems nepatenkinamus įvertinimus;
 •  klasės vadovas, išsiaiškinęs situaciją, pagal poreikį informuoja klasių grupę kuruojantį Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris, jei reikia, pasitelkęs pagalbos mokiniui specialistus, aiškinasi mokinio nepažangos priežastis, žemų mokymosi pasiekimų ir kitas problemas kartu su mokinio tėvais siūlo aptarti Vaiko gerovės komisijoje;
 • klasės vadovas informuoja atitinkamą klasių grupę kuruojantį Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie pagalbos reikalaujančius, mokymosi sunkumų ir galimai kitų problemų turinčius mokinius, kurių tėvai nedalyvauja tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienose, vengia kontakto su ugdančiais mokytojais. Gimnazijos direktorius raštu kviečia tokių mokinių tėvus  dalyvauti tėvų susirinkimuose, pokalbiuose su mokytojais ar pagalbos vaikui specialistais;
 • jei dalyko mokymą tęsia kitas mokytojas, jam visą reikalingą informaciją iki rugsėjo 15 d. perduoda ankstesniais mokslo metais klasę mokęs mokytojas;
 •  analizuojami vokiečių kalbos, anglų kalbos metinių kontrolinių darbų rezultatai, koreguojant ilgalaikius planus, atsiskaitomųjų darbų užduotis, konsultacijų pasiūlą ar kitaip sprendžiant iškilusias problemas;
 • identifikavus problemas mokiniams rekomenduojamos ilgalaikės, atskirais atvejais – trumpalaikės konsultacijos. Apie būtinumą lankyti atitinkamo dalyko konsultacijas per TAMO dienyną ar laišku informuojami mokinių tėvai, kurie turėtų užtikrinti mokinių dalyvavimą konsultacijose;
 •  kaip mokinių socialinė veikla skatinamas pačių mokinių pagalbos kitiems mokiniams organizavimas.
 • Rugpjūčio paskutiniąją savaitę organizuojamas 4-ųjų ir 5-ųjų klasių mokytojų, pagalbos vaikui specialistų bendras susirinkimas, siekiant suteikti išsamią informaciją apie įvairaus lygmens pasiekimų mokinius, pradedančius mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 • Gimnazijoje teikiama pagalba mokiniams, ruošiant namų darbus. Skaitykloje- bibliotekoje visiems mokiniams sudaromos sąlygos atlikti namų darbų užduotis; 1–2 klasių mokiniai, lankantys pailgintos dienos grupę, namų darbų užduotis atlieka prižiūrimi mokytojo. 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai gali atlikti namų darbus savo klasės vadovo kabinete, gavę klasės vadovo sutikimą ir informavus apie tai budintį vadovą bei Gimnazijos budėtoją.

 

TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS KONSULTACIJOS:

 • Gimnazijoje mokymosi pagalba  teikiama, skiriant trumpalaikes pagal poreikį ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustatyta Gimnazijos UP.
 • Tiek individualios, tiek grupinės trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos mokiniams:

- turintiems didelių mokymosi sunkumų;

-keičiant dalyko kursą ar programą;

-parvykus iš užsienio mokyklų;

-gabiems, aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams (ruošiantis olimpiadoms, konkursams, atliekant kūrybinius-tiriamuosius ir brandos darbus, siekiantiems įgyti papildomų gebėjimų, pagilinti žinias ir pan.);

-III–IV gimnazijos klasės mokiniams, kurie rinksis menų dalyko brandos egzaminą, brandos darbą, kai, nesusidarius mokinių grupei, nėra to dalyko pamokų;

-trumpalaikės grupinės konsultacijos, sudarant ne mažesnes kaip 5 mokinių grupes (grupės gali būti sudaromos tiek iš paralelių, tiek iš gretimų klasių mokinių), skiriamos visų klasių mokiniams skiriamos po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po motyvuoto kelių iš eilės dalyko pamokų praleidimo (liga (pagrindus jos faktą), varžybos), kai mokiniams sunku savarankiškai įsisavinti dėl pateisinamos priežasties praleistą kursą;

 • individualios trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos:

-pageidavus pačiam mokiniui, kuris dėl ligos (pagrindus jos faktą) praleido daugiau nei dvi savaites ar daugiau nei 6 dalyko pamokas;

-tokią pagalbą mokiniui rekomendavus socialiniam pedagogui, psichologui, Vaiko gerovės komisijai, individuliai apsvarsčius Gimnazijos nelankančio ar vengiančio -lankyti mokinio situaciją, siekiant sugrąžinti mokinį į švietimo sistemą;

-konsultacijų laikas negali būti naudojamas kontrolinių ar kitų atsiskaitomųjų darbų rašymui, pakartotiniam rašymui;

- mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui;

-mokytojai, teikdami mokymosi pagalbą, gali naudoti "Google Classroom" (1-4 kl.) ar "Moodle" (5-8, I-IV kl.) platformas;

-konsultacijos fiksuojamos Gimnazijos paruoštose formose, pasirašant konsultacijoje dalyvavusiems mokiniams. Konsultacijų apskaitą pagal mokytojų pateiktą informaciją vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO AR PRITAIKYTAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYMAS:

 • Gimnazijoje mokiniams teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą pritaiko, švietimo pagalbą teikia mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio ugdymosi poreikius, Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, specialiojo pedagogo rekomendacijas.
 • Gimnazijoje, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, turimas mokymosi lėšas ir ugdymo(si) aplinką, šie mokiniai mokosi kartu su visa klase, tik dalis dalykų, kurių mokymui mokiniams reikalinga specialisto pagalba, pamokų vyksta atskirai, t.y. dirbant individualiai ar mažomis grupelėmis su specialiuoju pedagogu.
 •  Logopedinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikiama:
 • pavienio ar grupinio mokymosi forma po pamokų Gimnazijoje arba nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;
 • klasės mokytojui sutinkant, atitinkamos  klasės lietuvių kalbos (1–4 kl.) ar lietuvių kalbos ir literatūros (5–8 kl.) pamokos metu. 

 

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 • Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme ir pradedančiam 2023-2024 m. m. mokytis pagal vidurinio ugdymo programą mokiniui yra privaloma ugdymo proceso dalis, veikla neįskaitoma į mokinio mokymosi krūvį ir yra klasės vadovo fiksuojama elektroniniame dienyne. Socialinė–pilietinė veikla kaupiama mokinio kompetencijų aplanke.
 • socialinei-pilietinei veiklai 2023-2024 m. m. skiriama:

5, 7, I klasių mokiniams –  20 val.;

6, 8, II klasių mokiniams – 10 val.;

III klasių mokiniams – ne mažiau nei 70 val. per 2 metus.

 • socialinė-pilietinė veikla įskaitoma mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40