Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Vilma Morkūnienė Socialinė pedagogė

Metodininkė

I aukštas, 111 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs

Tiesioginis darbas *

Netiesioginis darbas **

(nuotolinis darbas)

Pirmadienis 07.00 – 19.00 11.15 – 11.45 07.50 – 15.30 

07.00  – 07.50

15.30 – 19.00

Antradienis 07.00 –19.00 11.15 – 11.45 07.50  – 15.30 

07.00 – 07.50

15.30 –19.00

Trečiadienis 07.00 –19.00 11.15 – 11.45 07.50  – 15.30 

07.00 – 07.50

15.30 – 19.00

Ketvirtadienis 07.00 – 19.00 10.25 – 12.55 07.50  – 15.30

07.00 – 07.50

15.30 – 19.00

Penktadienis 07.00 –17.30 11.15 – 11.45 07.50  – 14.00 

07.00 – 07.50

14.00 – 17.30

* Ne daugiau kaip 60 procentų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (vaikų, mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (vaikus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), vesti jiems užsiėmimus).

** Kita darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir (arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).

Kontaktai Mobilusis +370 617 09318

El. paštas Rašyti

Kiekvieno vaiko gyvenimas kartais iškelia vaikui bei šalia jo esantiems suaugusiems (tėvams, mokytojams) nelengvų užduočių ir iššūkių. Pavyzdžiui: kaip padėti vaikui prisitaikyti prie mokyklos, naujame vaikų kolektyve? Kaip labiau pasitikėti savimi? Kaip tvarkytis su savo pykčiu, liūdesiu, baime? Ką daryti, jei vaikas patiria patyčias? Kaip reaguoti, jei vaikas netinkamai elgiasi? Ir daugelis kitų.

Dažnai šie klausimai puikiai išsisprendžia, padedant tėvams, pedagogams, draugams, kurie išklauso, supranta ir palaiko. Tačiau kartais iškilusioms problemoms įveikti tokios pagalbos nebepakanka. Neretai pačių tėvų stiprus susirūpinimas dėl vaiko sunkumų ir gali būti signalas, kad galima kreiptis papildomos pagalbos pas specialistą.    

Ką daryti, jei Jūsų vaikas turi mokymosi ar asmeninių sunkumų?

 • Pasikalbėkite su vaiku, gal Jums kartu pavyks atrasti sprendimą.
 • Susisiekite su vaiko klasės vadove. Tai žmogus, artimas Jūsų vaikui, turintis pedagoginės patirties. Ji (-s) gali padėti Jūsų vaikui gimnazijoje.
 • Kreipkitės į gimnazijos specialistus. Pasidalinkime savo rūpesčiais, problemomis ir kartu ieškokime sprendimų… ar tiesiog pasidžiaukime sėkme...

Socialinės pedagogės pagalba

(Parengta pagal LR Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymo 20 straipsnį).
Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti vaikui įgyvendinti jo teisę mokytis, stiprinti vaiko ir mokinio socialines ir emocines kompetencijas, skatinti saugios vaiko ir mokinio mokymosi galias ir poreikius atliepiančios ugdymo aplinkos kūrimą.
Teikiant socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiaujama su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos institucijomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 5. Vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis mokinius ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;
 6. Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 7. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 8. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 9. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 10. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę - pedagoginę pagalbą;
 11. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 12. Koordinuoja 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių lankomumo apskaitą;
 13. Pagal priskirtą kompetenciją atlieka kitas gimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.         

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • jei vaikas turi elgesio, mokymosi, lankomumo problemų;
 • jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką;
 • jei norite informuoti apie įvykį, konfliktinę situaciją;
 • jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius.

Kartu mes galime daugiau!

Siūlome paskaityti!

Socialinė pedagogė Atnaujinta Dydis
Taisyklės ir ribos ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikams 2022-04-30 09:56:46 305.12 KB
Informacija apie smurtą ir atsakomybę 2022-04-30 09:56:47 669.65 KB
Patarimai, kad vaikai netaptų nusikaltėlių aukomis 2022-04-30 09:56:47 125.4 KB
Kodėl vaikai neklauso? 2022-04-30 09:56:48 660 KB
Apie vaikams kylančias grėsmes internete 2022-04-30 09:56:48 12.95 KB
Laiškas mokinių tėvams 2022-04-30 09:56:49 55.16 KB
Atmintinė tėvams. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias. Jei Jūsų vaikas tyčiojasi. 2022-04-30 09:56:49 399.5 KB
9 pokalbių minutės su vaiku 2022-04-30 09:56:50 406.23 KB
Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju? 2022-04-30 09:56:50 383.81 KB
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (1 pusl.) 2022-04-30 09:56:51 517.12 KB
Kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas? (2 pusl.) 2022-04-30 09:56:51 381.52 KB
Vaiko priežiūra tėvams išvykus iš šalies 2022-10-19 22:53:52 14.15 KB
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 2024-03-09 23:16:11 592.54 KB

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40