Mokinių atleidimas nuo pamokų

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1-87)

25. Dėl atleidimo nuo užsiėmimų, 1–8 ir I–II gimnazijos klasių mokinių tėvai, III–IV gimnazijos klasių mokiniai Gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 13 d. pateikia (pakartotinai – nuo sausio 13 d. iki sausio 24 d.):

25.1. prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų. Prašyme tėvai įsipareigoja užtikrinti mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu. Prašymas raštiškai suderinamas su atitinkamo dalyko mokytojais, pagal poreikį aptariamos atsiskaitymo formos už kiekvieną pusmetį;

25.2. pažymą, patvirtinančią apie atitinkamos neformaliojo vaikų švietimo įstaigos lankymą, arba pažymėjimo, liudijančio apie šių įstaigų baigimą, kopiją;

25.3. pagal poreikį raštiškai suderintą su dalyko mokytoju atsiskaitymų grafiką. Dalyko mokytojas savarankiškai priima sprendimą ar neformaliojo vaikų švietimo mokyklos baigiamąjį įvertinimą užskaityti kaip dalyko vertinimą, ar šiose įstaigose gautus pažymius konvertuoti į 10 balų sistemą 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, o pradinių klasių vertinti įrašu „aukštesnysis lygis“.

26. Mokiniai, atleisti nuo visų atitinkamo dalyko pamokų, atsiskaito dalyko mokytojui ne mažiau kaip du kartus per pusmetį, dalyvaudami pamokoje su savo klase. Mokiniui, kuris be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, Gimnazijos direktoriaus įsakymu nurodoma toliau lankyti to dalyko pamokas.

27. Mokiniui, kuris yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius metus nugalėtojas, pačiam pageidaujant, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo atitinkamo dalyko pamokų lankymo, įvertinant dalyko žinias 10 balų.

28. 5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos pamokų. Pasiekimai įvertinami 10 balų. Atskirais atvejais (pvz. sportuojama itin intensyviai), suderinus su dalyko mokytoju ir Gimnazijos direktoriumi, dėl atleidimo nuo pamokų priimamas atskiras sprendimas. III–IV gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, atleidžiami nuo fizinio ugdymo pamokų, raštiškai suderinus su dalyko mokytoju nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką.

29. Mokiniui išvykstant mokytis sanatorijos mokykloje ar stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, tėvai Gimnazijos direktoriui pateikia gydytojo siuntimo kopiją ir prašymą dėl išvykimo gydytis. Laikinas mokinio išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

30. IV gimnazijos klasės mokiniui, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą, laikant:

30.1. pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu;

30.2. tarptautinį II laipsnio vokiečių kalbos diplomo egzaminą.

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40