Kontroliniai ir kiti atsiskaitymo darbai

Kontrolinis darbas – tai pažymiu vertinamas savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas darbas, organizuotas baigus pamokų etapą, ciklą, dalyko programos dalį, trunkantis ne mažiau kaip 30 minučių ir skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.

Atsiskaitymas (apklausa) žodžiu – tai monologo, dialogo, diskusijos, debatų vertinimas, skirtas patikrinti, kaip mokinys geba tiek individualiai, tiek poroje taisyklingai, argumentuotai, įtikinamai reikšti mintis gimtąja ar užsienio kalba, apibendrinti savo ir kitų kalbą.

Atsiskaitymas (apklausa) raštu (testas, kelių užduočių atlikimas, nesudėtingų uždavinių sprendimas, apibrėžimų ar taisyklių užrašymas, diktantai, pratybos ir pan.) – greita 15–20 minučių apklausa ne daugiau kaip iš dviejų pamokų medžiagos. Užduotys konkrečios, trumpos, aiškios. Iš anksto apie apklausą mokiniai gali būti neinformuojami.

Savarankiškas darbas – tai atsiskaitymas raštu, kurio rekomenduojama trukmė iki 30 minučių, bet griežtai neribojama (žodžių diktantas, testas, pastraipos kūrimas ir kt.), žodžiu, laboratorinis darbas, darbas grupėse, organizuotas iš vienos-dviejų pamokų medžiagos, siekiant patikrinti, kaip mokinys suprato temos dalį, kaip geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. Savarankiško darbo metu (priklausomai nuo savarankiško darbo pobūdžio) mokinys gali naudotis įvairiais šaltiniais, mokymo(si) priemonėmis. Iš anksto apie savarankišką darbą mokiniai gali būti neinformuojami.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40