Mokinių pavėžėjimas

Už mokinių pavėžėjimą gimnazijoje atsakingas asmuo Laimutė Samaškienė, direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams.

Svarbiausia informacija mokiniams, tėvams ir klasių vadovams dėl transporto išlaidų kompensavimo (pavėžėjimo)

Transporto lengvatų įstatymas: „teisę įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida, o terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 80 procentų nuolaida turi mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas)“.Taip pat nustatyta, kad teisę įsigyti vienkartinį reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi mokiniai nuo 7 iki 14 metų, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (anksčiau ši lengvata buvo taikoma tik vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų).

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-258 patvirtintu Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu:

21. Mokinys perka važiavimo keleiviniu transportu vienkartinius ar terminuotus bilietus ir, mėnesiui pasibaigus, pateikia juos švietimo įstaigos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui (asmenims) švietimo įstaigos nustatyta tvarka. (Mūsų gimnazijoje pateikiama pavaduotojai ūkiui).

22. Jeigu mokinys pateikia važiavimo keleiviniu transportu vienkartinius ar terminuotus bilietus, kurie yra integruoti su keleiviniu miesto transporto bilietu, kompensuojamos:

22.1. visos išlaidos mokiniams, nurodytiems 15 punkte;

(15. Savivaldybė kompensuoja visas važiavimo išlaidas:

15.1. kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių(gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal tėvų prašymuose nurodytu maršrutu tolimojo reguliaraus susisiekimo ar priemiestiniais autobusais, traukiniais, keltais; neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis;)

22.2. mokiniams, nurodytiems 16 punkte, tik tos išlaidos, kurios yra patirtos, važiuojant iki miesto: iš bendros vienkartinio ar terminuoto bilieto kainos išskaičiuojama vienkartinio ar terminuoto miesto bilieto kaina.

(16. Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos.)

Mokinio tėvai (įstatyminiai atstovai), kurie pageidauja naudotis transporto išlaidų kompensavimu, turi pateikti prašymą adresuotą Gimnazijos direktoriui (prašymus renka socialinė pedagogė Vilma Morkūnienė (111 kab.).

Mokinys, norintis gauti kompensavimą, mėnesiui pasibaigus (iki einamojo mėnesio 5 dienos), turi pateikti gimnazijos pavaduotojai ūkiui Laimutei Samaškienei (103 kab.) bilieto pirkimo čekius arba sąskaitą-faktūrą.

Atnaujinta: 2024-06-01
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
  • 1. 8.00 – 8.45
  • 2. 8.55 – 9.40
  • 3. 9.50 – 10.35
  • 4. 10.50 – 11.35
  • 5. 11.55 – 12.40
  • 6. 13.10 – 13.55
  • 7. 14.05 – 14.50
  • 8. 14.55 – 15.40