Mokinių mokymas namuose

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2022-2023 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2022 m.rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1-87 )

76. Mokiniai namie mokomi nuotoliniu/savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrosios programos įgyvendinamos ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo turinį (Mokytojų tarybos 2020-08-28 posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr.V2-5)).:

76.1. suderinus su mokinio tėvais, Gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti fizinio ugdymo pagal pradinio ugdymo programą, menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

76.2. mokiniui 1–3 klasėse skiriamos 9, 4 klasėse – 11 savaitinių pamokų, 5–6 klasėse – 12, 7–8 klasėse – 13, I–II gimnazijos klasėse – 15, III–IV gimnazijos klasėse – 14 savaitinių pamokų. Gimnazijos sprendimu visų klasių mokiniams skiriama 2 papildomos savaitinės pamokos mokinio pasiekimams gerinti, o specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, besimokančiam tautinės mažumos (vokiečių) kalba, – dar 2 papildomos savaitinės pamokos lietuvių kalbai (1–4 klasėse), lietuvių kalbai ir literatūrai (5–8, I–IV gimnazijos klasėse) mokyti. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti Gimnazijoje.

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40