Namų darbų skyrimas

(iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.V1-102 ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773patvirtinta Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“)

 23. Namų darbų skyrimą atskiros klasės mokiniams joje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje, orientuodamiesi į higienos normas. Namų darbų krūvius kontroliuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir klasių vadovai, organizuodami mokinių apklausas. Nustačius, kad mokinių namų darbų krūvis viršija higienos reikalavimus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui sprendžia iškilusias problemas individualiai.

Rekomenduojama  per dieną skirti namų darbų:

 • 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami;.
 • 3-4 klasių mokiniams iki 1 valandos;
 • 5-6 klasių mokiniams iki 1,5 valandos;
 • 7-8 klasių mokiniams iki 2 valandų;
 • I-IV gimnazijos klasių mokiniams iki 2,5 valandų;
 • 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami;
 • 3-4 klasių mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, savaitgalius, atostogas;
 • 5-8 klasių mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, atostogas;
 • namų darbai neskiriami žmogaus saugos, dorinio ugdymo, dailės, technologijų,  muzikos, kūno kultūros, informacinių technologijų dalykų pamokose.

Dalykų mokytojai su mokiniais aptaria namų darbų užduočių sudėtingumą, apimtį, numato orientacinį užduočių atlikimo laiką.

Klasių elektroniniame dienyne turi būti tiksliai fiksuojamos namų darbų užduotys.

Namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas.

Namų darbų užduotis mokytojai skiria atsižvelgdami į klasės mokymosi lygį, individualias mokinių savybes, gali diferencijuoti pagal mokinių gebėjimus: turintiems didelę mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams gal būti skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, lavinančios gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius užduotys; neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams – užduotys, skirtos įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymosi spragas.

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40