Pagalbos teikimas ir pasiekimų gerinimas

„Tėvų linija" - profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu.

Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą".

„Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

Daugiau apie „Tėvų liniją" - http://www.pvc.lt/lt/naujienos/2-be-kategorijos/399-tevu-linija

Apie „Tėvų linijos" startą, kurį davė Prezidentė Dalia Grybauskaitė - http://www.pvc.lt/lt/naujienos/398-startavo-tevu-linija-profesionaliu-psichologu-konsultacijos-tevams

Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste!!! Kviečiame pasinaudoti galimybe!

Mokymosi pagalbos teikimas. Mokymosi pasiekimų gerinimas (iš Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr.V1-87 )

33. Mokymosi pagalbos organizavimą mokymosi sunkumų, pamokas ar ugdymo dienas praleidusiems mokiniams ir nuolatinę stebėseną Gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamų klasių grupes. Mokymosi pagalbą pamokas ar ugdymo dienas be priežasties praleidusiems mokiniams ir jų tėvams koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už švietimo pagalbos teikimą Gimnazijoje, pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistai.

34. Gimnazijoje identifikuojami galimi probleminiai atvejai, numatoma sisteminė mokymosi ir švietimo pagalba:

34.1. Gimnazijoje nuolat stebimas kiekvieno mokinio mokymosi procesas, siekiant laiku pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis;

34.2. mokiniui kylančius mokymosi sunkumus pirmiausiai identifikuoja ir mokymosi pagalbą jam suteikia dalyko mokytojas;

34.3. apie mokinio mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis dalyko mokytojas elektroniniame dienyne ar asmeniškai privalo informuoti klasės vadovą ne vėliau kaip iki lapkričio paskutiniosios savaitės (II pusmetyje – iki balandžio I savaitės pabaigos), taip pat ir analizuojant preliminarius pusmečio įvertinimus, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki pusmečio pabaigos, ypatingą dėmesį skiriant mokiniams, iš preliminarių pusmečio pažymių turintiems nepatenkinamus įvertinimus;

34.4. klasės vadovas, išsiaiškinęs situaciją, pagal poreikį informuoja klasių grupę kuruojantį Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris, jei reikia, pasitelkęs pagalbos mokiniui specialistus, aiškinasi mokinio nepažangos priežastis, žemų mokymosi pasiekimų ir kitas problemas kartu su mokinio tėvais siūlo aptarti Vaiko gerovės komisijoje;

34.5. klasės vadovas informuoja atitinkamą klasių grupę kuruojantį Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie pagalbos reikalaujančius, mokymosi sunkumų ir galimai kitų problemų turinčius mokinius, kurių tėvai nedalyvauja tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienose, vengia kontakto su ugdančiais mokytojais. Gimnazijos direktorius raštu kviečia tokių mokinių tėvus dalyvauti tėvų susirinkimuose, pokalbiuose su mokytojais ar pagalbos vaikui specialistais;

34.6. analizuojami praėjusių mokslo metų NMPP rezultatai: dalyko mokytojas, išnagrinėjęs gautas rezultatų ataskaitas, planuoja savo kitų mokslo metų veiklą. Jei dalyko mokymą tęsia kitas mokytojas, jam visą reikalingą informaciją iki rugsėjo 13 d. perduoda ankstesniais mokslo metais klasę mokęs mokytojas;

34.7. analizuojami vokiečių kalbos, anglų kalbos metinių kontrolinių darbų rezultatai, koreguojant ilgalaikius planus, atsiskaitomųjų darbų užduotis, konsultacijų pasiūlą ar kitaip sprendžiant iškilusias problemas;

34.8. identifikavus problemas mokiniams rekomenduojamos ilgalaikės, atskirais atvejais – trumpalaikės konsultacijos. Apie būtinumą lankyti atitinkamo dalyko konsultacijas per TAMO dienyną ar laišku informuojami mokinių tėvai, kurie turėtų užtikrinti mokinių dalyvavimą konsultacijose.

35. Rugpjūčio paskutiniąją savaitę organizuojamas 4-ųjų ir 5-ųjų klasių mokytojų, pagalbos vaikui specialistų bendras susirinkimas, siekiant suteikti išsamią informaciją apie įvairaus lygmens pasiekimų mokinius, pradedančius mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

36. Gimnazijoje teikiama pagalba mokiniams, ruošiant namų darbus. Skaitykloje- bibliotekoje visiems mokiniams sudaromos sąlygos atlikti namų darbų užduotis; 1–2 klasių mokiniai, lankantys pailgintos dienos grupę, namų darbų užduotis atlieka prižiūrimi mokytojo. 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai gali atlikti namų darbus savo klasės vadovo kabinete, gavę klasės vadovo sutikimą ir informavus apie tai budintį vadovą bei Gimnazijos budėtoją.

37. Padidintas dėmesys skiriamas gabesnių mokinių ugdymui pamokose, diferencijuojant užduotis pamokose, skiriant namų darbus, stiprinant pagalbą tokiems mokiniams, skiriant trumpalaikes konsultacijas. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veikla Gimnazijoje ar už jos ribų (matematikos būrelis, debatai vokiečių kalba, ruošimas vokiečių tarptautinio diplomo egzaminui), Klaipėdos miesto mokinių saviraiškos centras ir kt.).

38. Gimnazijoje mokymosi pagalba teikiama, skiriant trumpalaikes pagal poreikį ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustatyta Gimnazijos UP:

38.1. ilgalaikės iš lietuvių kalbos ir literatūros II gimnazijos klasės mokiniams (iš viso 6 valandos);

38.2. trumpalaikėms konsultacijoms pagal poreikį skirta 1–4 klasių grupėje 9 savaitinės valandos, 5–8 klasių grupėje – 25 savaitinės valandos, I–IV gimnazijos klasėse – 15 savaitinių valandų;

38.3. skiriamos individualios ir grupinės konsultacijos:

38.3.1. tiek individualios, tiek grupinės trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos mokiniams:

38.3.1.1. turintiems didelių mokymosi sunkumų (žr. 34.8 p.);

38.3.1.2. keičiant dalyko kursą ar programą;

38.3.1.3. parvykus iš užsienio mokyklų;

38.3.1.4. gabiems, aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams (ruošiantis olimpiadoms, konkursams, atliekant kūrybinius-tiriamuosius ir brandos darbus, siekiantiems įgyti papildomų gebėjimų, pagilinti žinias ir pan.);

38.3.1.5. III–IV gimnazijos klasės mokiniams, kurie rinksis menų dalyko brandos egzaminą, brandos darbą, kai, nesusidarius mokinių grupei, nėra to dalyko pamokų;

38.3.2. trumpalaikės grupinės konsultacijos, sudarant ne mažesnes kaip 5 mokinių grupes (grupės gali būti sudaromos tiek iš paralelių, tiek iš gretimų klasių mokinių), skiriamos visų klasių mokiniams skiriamos po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po motyvuoto kelių iš eilės dalyko pamokų praleidimo (liga (pagrindus jos faktą), varžybos), kai mokiniams sunku savarankiškai įsisavinti praleistą kursą;

38.3.3. individualios trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos:

38.3.3.1. pageidavus pačiam mokiniui, dėl ligos (pagrindus jos faktą) praleidusiam daugiau nei dvi savaites ar daugiau nei 6 dalyko pamokas;

38.3.3.2. tokią pagalbą rekomendavus socialiniam pedagogui, psichologui, Vaiko gerovės komisijai, individuliai apsvarsčius Gimnazijos nelankančio ar vengiančio lankyti mokinio situaciją, siekiant sugrąžinti mokinį į švietimo sistemą;

38.4. konsultacijų laikas negali būti naudojamas kontrolinių ar kitų atsiskaitomųjų darbų rašymui, pakartotiniam rašymui;

38.5. konsultacijos fiksuojamos Gimnazijos paruoštose formose, pasirašant konsultacijoje dalyvavusiems mokiniams.

39. Trumpalaikės konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės įskaitomos į mokymosi krūvį.

40. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, mokymosi pagalbos organizavimą atsakingi direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas klases.

Penktasis skirsnis

Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

41. Gimnazija, organizuodama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, vadovaujasi pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų BUP numatytomis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimo nuostatomis.

42. Gimnazijoje mokiniams teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo pagalba.

43. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą pritaiko, švietimo pagalbą teikia mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio ugdymosi poreikius, Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, specialiojo pedagogo rekomendacijas.

44. Gimnazijoje, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, turimas mokymosi lėšas ir ugdymo(si) aplinką, šie mokiniai mokosi kartu su visa klase, tik dalis dalykų, kurių mokymui mokiniams reikalinga specialisto pagalba, pamokų vyksta atskirai, t. y. dirbant individualiai ar mažomis grupelėmis su specialiuoju pedagogu.

45. Logopedinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikiama po pamokų ar, klasės mokytojui sutinkant, atitinkamos klasės lietuvių kalbos (1–4 kl.) ar lietuvių kalbos ir literatūros (5–8 kl.) pamokos metu.

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40