Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Hermano Zudermano gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas 2022–2024 metams

PATVIRTINTA
Klaipėdos Hermano Zudermano
gimnazijos direktoriaus
2022 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. V1-209

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS

Tikslas – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio  (toliau – UTA) įgyvendinimui.

  

Eil. Nr.

Priemonės

Įgyvendinimo terminas

Atsakingas

Siektini rezultatai

1 UŽDAVINYS. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.

1.1.

Metodinės tarybos posėdžiai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Pasirengimo įgyvendinti UTA situacijos analizė.

2022 m. rugsėjis – gruodis

Direktorius, Metodinė taryba

Aptarta pasirengimo įgyvendinti UTA situacija. Priimti nutarimai dėl pasiruošimo dirbti pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.

1.2.

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje darbo grupė sudarymas.

2022 m. spalio mėn.

Direktorius

Sudaryta UTA įgyvendinimo gimnazijoje darbo grupė.

1.3.

UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.

2022 m. lapkritis

UTA grupė

Parengtas ir direktoriaus patvirtintas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.

1.4.

UTA darbo grupės pasitarimai.

2022–2024 m.
(kartą per mėn. arba esant poreikiui)

Administracija,
UTA grupė

Aptariama aktuali informacija ir naujienos bei UTA darbo grupės veikla.

1.5.

Gimnazijoje ugdymą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų, aprašų) peržiūra ir atnaujinimas.

2023 m. kovas – birželis

Administracija,
Metodinė taryba

Pagal poreikį atnaujinti gimnazijoje ugdymą reglamentuojantys dokumentai.

1.6.

2023–2024 ir 2024–2025 m. m. gimnazijos ugdymo plano parengimas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas.

2023 m. kovas – birželis

Administracija, Metodinė taryba

Parengtas 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. gimnazijos ugdymo planas.

1.7.

Ilgalaikio plano formos parengimas.

2022 m. gruodis

Metodinė taryba

Metodinėje taryboje suderinta ir direktoriaus patvirtinta ilgalaikio plano forma.

1.8.

Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimas.

2023 m. gegužė – rugpjūtis

Dalykų mokytojai

Pagal atnaujintą plano formą parengti visų mokomųjų dalykų 1, 3, 5, 7, I ir III kl. ilgalaikiai planai.

1.9.

Mokomųjų dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas (2023 m. 1, 3, 5, 7, I ir III kl., 2024 m. 2, 4, 6, 8, II ir IV kl.).

2023 m. birželis, rugsėjis,
2024 m. birželis, rugsėjis

Metodinė taryba

Parengti ir suderinti visų mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai 2023 m. 1, 3, 5, 7,  I ir III kl., 2024 m. 2, 4, 6, 8, II ir IV kl. numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio (I–II kl.).

1.10.

Mokinių pažangos stebėjimas, skiriant dėmesį mokinių kompetencijų ugdymui.

2023 m. lapkritis – 2024 m. birželis

Dalykų mokytojai,
UTA grupė,

Aptartas mokinių kompetencijų ugdymas ir jų daroma pažanga.

2 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

2.1.

Mokytojų taryboje kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo pristatymas.

2022 m. birželis, rugpjūtis

Direktorius

Pristatyti kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimo pagrindiniai aspektai.

2.2.

Atnaujintų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse (dalyko) grupėse.

2022 m.  spalis - gruodis

Metodinių grupių pirmininkai

Dalykų mokytojų grupėse išanalizuotos visų dalykų atnaujintos programos, išskirti esminiai dalyko ugdymo turinio pasikeitimai.

2.3.

Atnaujinto ugdymo turinio ir 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje strategijos aptarimas.

2023 m. vasaris -gegužė

Administracija, 
dalykų mokytojai

Aptartas atnaujintas ugdymo turinys ir priemonės jo įgyvendinimui. Numatytas ir aptartas 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio įgyvendinimas.

2.4.

Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas atsižvelgiant į atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo aktualijas.

2022–2024 m.

Administracija

Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvavo mokymuose.

2.5.

Metodinių užsiėmimų organizavimas UTA diegimui pasirengti.

2023 m. balandis – lapkritis  

Administracija,
UTA grupė

Organizuoti metodiniai užsiėmimai, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA.

2.6.

Individualios konsultacijos mokytojams UTA diegimo klausimais.

2022–2024 m.
(pagal poreikį)

Administracija, UTA grupė

Pagal poreikį teikiamos individualios konsultacijos mokytojams rengiantis įgyvendinti UTA gimnazijoje.

3 UŽDAVINYSUžtikrinti pasirengimo UTA įgyvendinimo komunikaciją.

3.1.

Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius.

2022–2024 m.

Administracija,
UTA grupė,
klasių vadovai

UTA įgyvendinimo procesas pristatytas mokytojų, klasės tėvų ir mokinių susirinkimuose.

3.2.

UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas gimnazijos svetainėje.

2023 m. balandis (skelbiama pirminė informacija, kita esant poreikiui)

Administracija,
UTA grupė

Paskelbta informacija gimnazijos interneto svetainėje.

4 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinką.

4.1.

Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas ir mokymo(si) priemonių įsigijimo plano parengimas.

2023 m. kovas – gegužė

Metodinė taryba,
bibliotekininkė

Įvertintas ugdymo aplinkų ir naujų mokymosi priemonių poreikis, bei  parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.

4.2.

Ugdymo aplinkos pritaikymas UTA įgyvendinimui.

2023–2024 m.

Administracija,
IT specialistas

Atnaujinta ugdymo aplinka (IKT įranga ir kt.).

Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 8.00 – 8.45
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40