Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Rasa Braslauskienė Tėvų atstovė  
2. Jovita Gracholski Tėvų atstovė  
3. Asta Piliutikienė Tėvų atstovė  
4. Deividas Gildebrandt Mokinių atstovas  
5. Kornelija Grabytė Mokinių atstovė  
6. Urtė Buskytė Mokinių atstovė  
7. Jolita Andrijauskienė Gimnazijos direktorė  
8. Lijana Strikauskienė Mokytojų atstovė  
9. Gintana Butkuvienė Mokytojų atstovė  

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam ir metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos struktūros tobulinimo;
 • išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (-si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
 • svarsto Gimnazijos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Gimnazijos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
Atnaujinta: 2023-09-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 – 13.55
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40