Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Ineta Paukštienė Tėvų atstovė  
2. Jurandas Altuchovas Tėvų atstovė  
3. Asta Piliutikienė Tėvų atstovė  
4. Augustė Dvarionaitė Mokinių atstovas  
5. Elzė Einars Mokinių atstovė  
6. Barbora Sėlenytė Mokinių atstovė  
7. Neringa Tallat-Kelpšaitė Dapšienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
8. Brigita Pociuvienė Mokytojų atstovė  
9. Gintana Butkuvienė Mokytojų atstovė  

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą, priima sprendimus ir daro įtaką Gimnazijos direktoriaus priimamiems sprendimams;
 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiams, metiniams veiklos, mokslo metų ugdymo planams, kitiems Gimnazijos darbo ir vidaus tvarką reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo, Gimnazijos struktūros tobulinimo;
 • dalyvauja renkantis Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką,
 • analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • vertina kiekvienais metais Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, materialinio Gimnazijos aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
 • svarsto Gimnazijos bendruomenės narių ar juos atstovaujančių savivaldos institucijų iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
Atnaujinta: 2024-02-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40