Tėvų teisės ir pareigos

(iš Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, 2011 m. kovo 17 d.)

 47 straipsnis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

 1) nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas;

 2) dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją;

 3) gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;

 4) dalyvauti mokyklos savivaldoje;

 5) dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus;

 6) 6 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

 7) reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas;

 8) naudotis kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

 2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

 1) vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus;

 2) sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą (sveikatos pažymėjimus gimnazijai reikia pateikti kasmet iki rugsėjo 15 d.).;

 3) bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas;

 4) parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

 5) ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį;

 6) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;

 7) užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą, nedelsdami informuoti mokyklą;

 8) dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.

Atnaujinta: 2024-06-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40